Regulamin

Biorąc udział w Marszu Autonomii, zwanym dalej „Marszem”, uczestnik akceptuje poniższy regulamin. Regulamin określa podstawowe przepisy porządkowe oraz nakazy i zakazy związane z uczestnictwem w „Marszu”.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu Autonomii, który odbywa się 14 lipca 2018 roku w Katowicach, zwanym dalej Marszem, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – prawo o zgromadzeniach, jak również postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Celem Marszu, odbywającego się z okazji 98. rocznicy przyznania województwu śląskiemu autonomii, jest promowanie idei nowoczesnego samorządu i manifestacja górnośląskiej tożsamości.
 3. Organizatorem Marszu jest Stowarzyszenie Ruch Autonomii Śląska.
 4. Marsz rozpoczyna się 14 lipca 2018 roku o godzinie 12.00 na placu Wolności w Katowicach. Trasa przemarszu biegnie ulicami Katowic, a miejscem docelowym jest plac Sejmu Śląskiego.
 5. Udział w marszu jest wolny i mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby.

II. Nakazy i zakazy związane z uczestnictwem w Marszu

 1. Zabrania się posiadania własnego sprzętu nagłaśniającego. Nagłośnienie zapewnia wyłącznie organizator Marszu.
 2. Zabrania się posiadania podczas Marszu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 3. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, pochodzenie etniczne, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 4. Organizator Marszu są uprawniony jest do utrwalania przebiegu Marszu, w tym zachowania się poszczególnych osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Każda osoba, podejmując decyzję o uczestnictwie w Marszu Autonomii, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 – t.j.).
 6. Nad przebiegiem Marszu czuwa służba porządkowa, która działa w ramach uprawnień przewodniczącego zgromadzenia określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1990 roku – prawo o zgromadzeniach. Osoby wchodzące w skład służby porządkowej posiadają stosowne oznakowanie.
 7. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do poinformowania służby porządkowej lub organizatora o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 8. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Marszu, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Marszu, łamiące postanowienia ustawy o zgromadzeniach czy też niniejszego Regulaminu będą niezwłocznie usuwane z udziału w Marszu. Od zarządzeń osób służby porządkowej odwołanie nie przysługuje.
 9. Organizator Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną zagubione lub ukradzione.
 10. Organizator Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników nieprzestrzegających przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak również postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Uczestnicy Marszu mogą zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz programem Marszu na stronie internetowej organizatora: marszautonomii.pl.