Regulamin oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Biorąc udział w Marszu Autonomii, zwanym dalej „Marszem”, uczestnik akceptuje poniższy regulamin. Regulamin określa podstawowe przepisy porządkowe oraz nakazy i zakazy związane z uczestnictwem w „Marszu”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) poniżej zamieszczamy także informację w zakresie upowszechniania przetwarzania wizerunku uczestników Marszu Autonomii.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu Autonomii, który odbywa się 13 lipca 2019 roku w Katowicach, zwanym dalej Marszem, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – prawo o zgromadzeniach, jak również postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Celem Marszu, odbywającego się z okazji 98. rocznicy przyznania województwu śląskiemu autonomii, jest promowanie idei nowoczesnego samorządu i manifestacja górnośląskiej tożsamości.
 3. Organizatorem Marszu jest Stowarzyszenie Ruch Autonomii Śląska.
 4. Marsz rozpoczyna się 13 lipca 2019 roku o godzinie 12.00 na placu Wolności w Katowicach. Trasa przemarszu biegnie ulicami Katowic, a miejscem docelowym jest plac Sejmu Śląskiego.
 5. Udział w marszu jest wolny i mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby.

II. Nakazy i zakazy związane z uczestnictwem w Marszu

 1. Zabrania się posiadania własnego sprzętu nagłaśniającego. Nagłośnienie zapewnia wyłącznie organizator Marszu.
 2. Zabrania się posiadania podczas Marszu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 3. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, pochodzenie etniczne, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 4. Organizator Marszu są uprawniony jest do utrwalania przebiegu Marszu, w tym zachowania się poszczególnych osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Nad przebiegiem Marszu czuwa służba porządkowa, która działa w ramach uprawnień przewodniczącego zgromadzenia określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1990 roku – prawo o zgromadzeniach. Osoby wchodzące w skład służby porządkowej posiadają stosowne oznakowanie.
 6. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do poinformowania służby porządkowej lub organizatora o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 7. Osoby w jakikolwiek sposób zakłócające przebieg Marszu, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Marszu, łamiące postanowienia ustawy o zgromadzeniach czy też niniejszego Regulaminu będą niezwłocznie usuwane z udziału w Marszu. Od zarządzeń osób służby porządkowej odwołanie nie przysługuje.
 8. Organizator Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną zagubione lub ukradzione.
 9. Organizator Marszu nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników nieprzestrzegających przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak również postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Uczestnicy Marszu mogą zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz programem Marszu na stronie internetowej organizatora: marszautonomii.pl.

III. Informacja dotycząca upowszechniania wizerunku

 1. Marsz będzie fotografowany i filmowany przez podmioty zewnętrzne działające na Ruchu Autonomii Śląska.
 2. Udział w Marszu jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na utrwalanie, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Ruch Autonomii Śląska wizerunku uczestnika dla potrzeb związanych z jego działalnością zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV. Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Wizerunek uczestnika jest chroniony zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika Marszu jest Ruch Autonomii Śląska z siedzibą w Katowicach (40-209) przy  ul. Norberta Bończyka 9/4, adres e-mail: biuro@autonomia.pl, strona internetowa: autonomia.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych. Jego adres e-mail jak powyżej.
 3. Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika Marszu Autonomii utrwalony na zdjęciu lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Administrator powierzył wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej Marszu Autonomii 2019.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja i popularyzacja regionalizmu górnośląskiego oraz idei autonomii terytorialnej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 6. Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora wyłącznie odbiorcom działającym na rzecz upowszechniania regionalizmu górnośląskiego i idei autonomii terytorialnej, z którymi współpracuje Administrator.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia działalności statutowej przez Administratora.
 8. Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnik Marszu Autonomii ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.